Op onze school hebben we een enthousiaste en betrokken medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit 3 ouders, die samen de oudergeleding vormen, en 3 personeelsleden, die de personeelsgeleding vormen.

De MR vergadert 6 keer per jaar en spreekt met de directeur over diverse beleids- en organisatorische zaken.

De MR is een inspraakorgaan en kan invloed uitoefenen op het beleid van de school. Deze invloed bestaat uit zowel advies- als instemmingsrecht.

De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van de MR zijn hieronder terug te vinden.

Tevens maakt de MR van de Wingerd deel uit van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die het overleg voert met het bestuur van de SKO.

 

In het schooljaar 2020-2021 bestaat de MR van de Wingerd uit de volgende 6 personen:

Oudergeleding: José van Brussel (voorzitter), Sanne Rommens en Claudia Toetenel

Personeelsgeleding: Ronald Rensen, Lars Boelens en Ingrid van Duren.

 

Mocht u vragen hebben aan onze MR dan kunt u contact opnemen via MR@kbswingerd.nl