Algemeen

We leren de kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan. We leren, spelen en werken met elkaar, proberen elkaar te helpen, ruzies op te lossen door met elkaar te praten en niet door elkaar pijn te doen.

 

Aanvang school(mid)dag

De kinderen wachten op het plein tot de bel gaat. Om 8.40 uur en 12.55 uur gaat de bel. De kinderen van de groepen 4/6 en 5 t/m 8 gaan naar boven. Om 8.45 uur en 13.00 uur, bij de tweede bel, starten de lessen. Ouders zijn van harte welkom. Zij gaan, voor wat betreft de bovenverdieping, via de deur die uitkomt op het clusterplein naar binnen. Ouders van de kleutergroepen en de groepen 3 en 4 gaan via de eigen ingang naar binnen. Als de tweede bel gaat dient u het schoolgebouw te verlaten.

 

Bijzonderheden voor groep 1 en 2

Graag de drinkbekers en trommeltjes voorzien van namen. Dit geldt ook voor speciale kleding, zoals gymkleding en laarzen. De kleuters hebben voor de gymles gymschoenen zonder veters nodig. Als een kind jarig is, mag het speelgoed meenemen.

 

Bijzonderheden voor de groepen 4 tot en met 8

Vanaf medio groep 4 wordt er met een rollerpen geschreven. Kinderen van groep 4 krijgen deze rollerpen van school. Indien de pen zoek of kapot raakt, kan er een nieuwe pen op school gekocht worden à € 5,00. Vanaf groep 4 gebruiken de kinderen een 23- ringband. Deze map krijgen de kinderen van school. Ook hier geldt, indien de map zoek of kapot raakt, kan er een nieuwe map gekocht worden op school à € 3,50. Tabbladen mogen zij zelf meenemen. We hebben een uitgebreide samenwerking met de bibliotheek. We kunnen daar boeken lenen. Lezen is immers essentieel voor de ontwikkeling van uw kind!

 

Eten en drinken

De kinderen kunnen in de ochtendpauze iets eten en drinken. Als school stimuleren wij gezond (eet)gedrag en daarom vragen wij alle ouders om de kinderen iets gezonds mee te geven. De kinderen dienen hun eten en drinken mee te nemen in een niet te grote rugzak/tas.

 

Excursies

Indien mogelijk worden er activiteiten, passend bij ons onderwijs, buiten de school georganiseerd. Meestal zijn projecten hier aanleiding toe. U wordt bijtijds op de hoogte gebracht. Vaak wordt er een beroep gedaan op ouders om te rijden en/of te begeleiden.

 

Extra begeleiding

Soms hebben kinderen behoefte aan herhaling van leerstof of aan extra uitleg. Ook komt het voor dat kinderen meer uitgedaagd moeten worden om hun talent verder te ontwikkelen. Om aan deze verschillen tegemoet te komen zijn er in de groepen verschillende mogelijkheden:
• Er wordt herhalings- of verrijkingsstof geboden.
• Het zelfstandig werken wordt gestimuleerd.
• De leerkracht geeft een verlengde instructie aan de kinderen die dat nodig hebben.
• Pre-teaching; vooraf met de leerling bespreken wat aan de orde gaat komen.

 

Fietsen

Veel kinderen komen op de fiets naar school. De fietsenrekken naast de ingang van De Wingerd zijn voor de leerlingen van onze school. Fietsen graag in de rekken zetten. Op de stoep en op het gehele schoolplein mag niet gefietst worden.

 

Fotograaf

Jaarlijks wordt onze school bezocht door de schoolfotograaf. Op deze dag worden er individuele foto’s gemaakt, broertjes en zusjes gaan met elkaar op de foto en uiteraard wordt er van iedere groep een leuke groepsfoto gemaakt. Alle foto’s zijn vrijblijvend te bestellen. Relevante informatie wordt via de nieuwsbrief gecommuniceerd en de datum van het bezoek staat opgenomen in de jaarkalender.

 

Foto’s van activiteiten

Van schoolactiviteiten worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden op de website van de school kbsdewingerd.nl, op Parro of op Facebook geplaatst. Indien u bezwaren heeft tegen het plaatsen van foto’s dient u dit jaarlijks te melden bij de directeur. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zullen de kinderen in de eerste schoolweek een formulier meekrijgen waarop u dit kunt aangeven. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van foto’s door derden.

Voor iedere groep maken we gebruik van Parro. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind. U ontvangt dan regelmatig foto’s en/of informatie over de groep van uw kind.

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden verzameld in een grote bak op het ontmoetingsplein en in de groene kist naast de personeelskamer. Regelmatig wordt u, via de nieuwsbrief, hierop geattendeerd. Na een aantal oproepen worden de voorwerpen verwijderd.

 

Gymnastieklessen

De kinderen van groep 1/2 hebben elke dag bewegingsonderwijs. Zowel in de speelzaal, als buiten. In de speelzaal gymmen de kinderen in hun ondergoed en gymschoenen zonder veters.

De kinderen van groep 3 tot en met groep 8 gymmen twee keer in de week in het Koetshuis. Tijdens de gym dragen kinderen gymkleding, gymschoenen en uit veiligheidsoverwegingen geen sieraden. Indien de kinderen deodorant willen gebruiken worden alleen rollers toegestaan, geen spuitbussen. De kinderen brengen hun gymspullen mee naar school op de dag dat zij gym hebben; gymtassen blijven niet op school hangen. Gymkleding en schoenen graag voorzien van naam.

De gymtijden van het huidige schooljaar zijn terug te vinden in de jaarkalender.

 

Halen en brengen van de leerlingen

Er is een ‘kiss-and-ride’ zone aangebracht aan de voorkant van het Educatief Centrum. Hier kunt u gebruik van maken als u uw kind afzet en weer direct doorrijdt. Wilt u de kinderen tot bij de school brengen dan dient u uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde vakken.

 

Hoofdluisbestrijding en luizenzakken

Hoofdluis steekt regelmatig de kop op. Dit is vervelend, maar kan iedereen overkomen. Er is dan ook zeker geen reden om u daarvoor te schamen, maar het is wel belangrijk om hier iets aan te doen. Alle kinderen van De Wingerd hebben een luizenzak.

Hierin worden de jas en eventueel handschoenen en sjaal gestopt. Wanneer je voor
het eerst op school komt ontvang je vanuit school een luizenzak. De luizenzakken zijn gemaakt van polypropeen (PP) materiaal, waardoor deze zakken duurzaam, wasbaar en goed ventilerend zijn. Voor luizen is polypropeen ondoordringbaar.

Wanneer een luizenzak vuil is geworden kan deze worden gewassen conform de wasvoorschriften, als aangegeven op het label. Bij een luizenbesmetting raden wij aan om een nieuwe zak aan te schaffen of de zak 24 uur in de diepvriezer te bewaren.

Wanneer een luizenzak kapot gaat en niet gemaakt kan worden, kunt u voor € 4,00 een nieuwe kopen bij de Ouderraad. Dit bedrag stopt u in een envelop samen met de naam en groep van uw kind. Deze levert u vervolgens in bij de leerkracht. Hij/zij zal er voor zorgen dat deze bij de ouderraad terecht komt, en binnen een paar dagen zal uw kind van de leerkracht de nieuwe luizenzak krijgen.

Na iedere vakantie is er een werkgroep van ouders die alle kinderen controleert. Als bij kinderen hoofdluis of neten gevonden worden, wordt door de directeur direct contact opgenomen met de ouders. U dient uw kind thuis te behandelen. Als u thuis hoofdluis constateert, wordt u verzocht de leerkracht te informeren, zodat de school maatregelen kan treffen.

 

Huiswerk

De leerlingen van groep 8 krijgen regelmatig huiswerk mee, ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Andere groepen krijgen incidenteel huiswerk mee. Het zou fijn zijn als de leerlingen van groep 8 een agenda en een huiswerkmap tot hun beschikking hebben.

 

Jarig zijn

Je verjaardag is een feestdag. Ook op school proberen we daar een bijzondere dag van te maken. De jarige mag iets lekkers en gezonds trakteren. In de kleutergroepen mogen ouders aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag van hun kind (in overleg met de leerkracht). Vanaf groep drie is dit niet meer mogelijk. De leerkrachten vieren hun verjaardag in hun eigen groep.

 

Kampen, kleuterfeest en schoolreisje

De groepen 1 en 2 hebben jaarlijks hun kleuterfeest. De groepen 3 t/m 5 gaan op schoolreis. De groepen 6, 7 en 8 gaan met de eigen groep op kamp. Voor deze activiteit wordt een extra vergoeding gevraagd.

De kosten voor het kleuterfeest bedragen € 12,50.
Voor het schoolreisje wordt € 27,50 gevraagd.
De bijdrage voor het kamp van groep 6 en 7 is € 47,50 en voor groep 8 € 100,-

U ontvangt in januari/februari een brief waarin precies staat aangegeven wanneer en hoe u dit bedrag kunt overmaken.

 

Nieuwsbrief

Iedere week wordt via de Parnassys-mail een nieuwsbrief verstuurd. Soms gebeurt het dat deze in de ongewenste mail binnenkomt, dus het is goed om dit in de gaten te houden. U kunt een wijziging van uw e-mailadres aangeven bij de directie: directie@kbswingerd.nl of via het Ouderportal van Parnassys.

 

Procedure informatievoorziening aan niet bij elkaar wonende ouders

Ouders die niet bij elkaar wonen/gescheiden zijn, blijven recht houden op informatie over de schoolactiviteiten en over de ontwikkeling van hun kind. Dit is ook het geval als een ouder niet het wettelijk gezag heeft. Bij een kind van gescheiden ouders wordt in de meeste gevallen de dagelijkse verantwoordelijkheid gedragen door één van de ouders. We rekenen erop dat de ouder waaraan het kind is toegewezen, de op school verspreide informatie zorgvuldig doorgeeft aan de toeziende ouder. Mocht door de verantwoordelijke ouder de informatie niet worden doorgegeven, dan kan de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking niet bij school worden neergelegd. De toeziende ouder zal zelf initiatieven moeten nemen om over de informatie te kunnen beschikken. Hij / zij moet met de school duidelijk afspraken maken over het verkrijgen van informatie. Per gezin kunnen ouders bijvoorbeeld de school- en ouderinfo op twee mailadressen naar keuze ontvangen. U bent als ouders van harte welkom op de informatie- en rapportageavonden. We plannen als school echter geen dubbele oudergesprekken. Mondelinge informatie over het functioneren van uw kind geven wij aan beide ouders in één gesprek. Het is in het belang van het kind dat informatie eenduidig is. De uitnodiging voor een gesprek gaat naar de ouder die de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

 

Rapportage

De leerlingen van groep 1 t/m 7 ontvangen twee keer per jaar een rapport, in februari en aan het eind van het schooljaar. Indien een kleuter uit groep 1 korter dan een half jaar op school zit ontvangt hij/zij een verslag. De leerlingen van groep 8 krijgen één keer per schooljaar een rapport. Het eindrapport van groep 8 is een verslag.

 

10-minuten-gesprekken

Drie keer per jaar zijn er oudergesprekken waarin de vorderingen van de leerlingen worden besproken. De eerste twee oudergesprekken (‘tien-minuten- gesprekken’) vinden plaats in respectievelijk november en maart. Tijdens deze gesprekken worden alle ouders verwacht. De ouders van de leerlingen van groep 8 ontvangen voor 1 maart een schriftelijk schooladvies tijdens het adviesgesprek.

De laatste gespreksronde vindt plaats in juni. Deze gesprekken zijn op vrijwillige basis of op uitnodiging van de leerkracht. Het kan zijn dat u tussentijds wordt uitgenodigd voor een extra gesprek. De oudergesprekken vinden zowel na schooltijd als ’s avonds plaats.

 

Schade

Wanneer een kind schade toebrengt aan het schoolgebouw, interieur of materiaal, wordt door de school contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Hetzelfde is het geval als uw kind schade oploopt.

 

Personeel

Op werkdagen kunt u de leerkrachten op school bereiken. Bij calamiteiten kunt u de directie telefonisch bereiken
Schoolleider: Sergio van Dijk 0321-331329

Het secretariaat van de SKO secretariaat@skofv.nl:
Postbus 608, 8200 AP Lelystad 0320-225040

Ouderraad OR@kbswingerd.nl
Voorzitter: Bormé Bosma, Alikruikweg 13, 8256 RK Biddinghuizen

Medezeggenschapsraad MR@kbswingerd.nl
Voorzitter: José van Brussel, Dreef 12, 8256 AW Biddinghuizen

Contactpersoon klachtenregeling/Vertrouwenspersoon
Juf Angelique en juf Bahar

Vertrouwenspersoon klachtenregeling
Vertrouwensinspecteur 0900-1113111